Implementační část

Co všechno najdete v tomto dokumentu a proč

Metodika přípravy veřejných strategií , kterou v roce 2018 připravilo MMR, znázorňuje tento kontinuální (či cyklický) postup při tvorbě a realizaci strategie.

K tomu, aby strategie byla realizována, je zpracován postup implementace, vyhodnocení dosažení cílů, resp. pokroku při dosahování cílů, většinou využitím indikátorů. Následně se strategie aktualizuje – jak bylo uvedeno výše, je to nekonečně fungující hodinový strojek.

Realizace konceptu SMART Česko předpokládá obdobný postup, zároveň však je třeba si uvědomit, že to, co přichází ze zahraničí jako Smart City, bylo konstruováno pro velká města a je v České republice uplatnitelné pouze v několika aglomeracích. Zároveň SMART Česko není natolik ustálený koncept, aby bylo možné dát jednoduchý a jednoznačný návod „jak na to“ každému, od nejmenší obce až po hlavní město Prahu, a to ve všech věcných oblastech, kterých se koncept SMART Česko týká. Základní kameny tvorby konceptu Smart City, které jsou uplatnitelné kdekoli v České republice, jsou velmi dobře popsány v aktualizované Metodice Smart City , kterou MMR vydalo v roce 2018 a na tuto metodiku lze nadále odkazovat. Jak bylo uvedeno na začátku tohoto dokumentu, „chytrá řešení nalézají moudří lidé“. Proto lze k místnímu konceptu SMART obce, WISE city, obecně municipality pracující ve prospěch obyvatel využít i jiné návody a řadu dalších existujících podkladů. Kromě toho, že budou zmíněné podklady formálně existovat. Musí být všeobecně známy a ti, kteří je budou využívat, se s nimi musí ztotožnit. Pokud následně vytvoří strategii a akční plán, jako nástroj realizace, budou je muset nějakým způsobem vyhodnotit a k tomu nastavit indikátory. Inovace jsou neustálý proces, proto nelze staticky určit, co je SMART. Z tohoto důvodu nelze ani příliš standardizovat postupy a produkty s tím, že by byly obecně SMART. Mohou být např. energeticky méně náročné a tím s menším dopadem na klima nebo životní prostředí, mohou se týkat kvalitnějšího školství a tím snazšího přístupu mladých lidí na trh práce, apod. SMART je ovšem lokálně moudré řešení, nikoli objektivně SMART produkty. Z tohoto důvodu je možné se inspirovat u těch, kteří něco dělají výborně, aniž by existovala jistota, že to samé je to nejlepší také pro ty, kteří se inspirovali. Přesto lze obecně za SMART řešení považovat taková, která příznivě ovlivňují více oblastí zájmu související s kvalitou života obyvatel, neřeší pouze jeden problém, ale odpovídají i na další výzvy v širokých souvislostech.

Implementační část konceptu SMART Česko je z výše uvedených důvodů orientována ke shromáždění znalostí, aktivit, přístupů a příkladů, které se v současnosti v Česku realizují. Především je zde vysvětlena podstata konceptu SMART Česko - principy, na kterých má být místní koncept postaven, aby přispěl k vytvoření „puzzleového obrazu“ SMART Česko (viz kapitola SMART Česko - koncept přátelský k lidem).

Dále je nezbytně nutné posoudit, které strategické oblasti a cíle SMART Česka se dané municipality/mikroregionu/regionu nejvíce týkají (viz kapitola Strategické oblasti a strategické cíle SMART Česka) a připravit si plán práce (viz kapitola Jak vytvořit akční plán a jak financovat projekty).

K prověření zvoleného postupu a zvážení, zda v daném konkrétním případě nemáme udělat ještě nějaký jiný krok, může sloužit „desatero“ – desatero priorit pro efektivní realizaci konceptu Smart City v České republice, který vytvořil okruh zájemců o problematiku Smart City a odborníků v uvedené oblasti. Určitou dobu se tento okruh scházel na Úřadu vlády pod vedením pana Ing. Stanislava Volčíka ze sekce evropské integrace, mj. k diskusi a oponentuře výzkumu problematiky Smart City, který provedl prof. Dr. Ing. Libor Grega s kolegy z Mendelovy univerzity v Brně. Materiál „Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu Smart City a Smart Region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření“ prof. Gregy je veřejně dostupná na stránce Úřadu vlády a desatero je součástí tohoto dokumentu (viz kapitola Co navrhují ti, kteří se problematikou delší dobu zabývají).

Cílem konceptu SMART Česko není unifikovat inovační postupy v municipalitách a v územích, ale naopak využít různé varianty řešení. To odpovídá jednomu ze dvou základních principů SMART Česka – Česko jako internet. Velmi pevná a funkční síť internetu není tvořena pouze jedním typem spojení jen jednoho typu elektronických zařízení. Naopak, je to síť velmi různorodých částí. Využitím předností různých řešení vzniká odolnost celé sítě. Proto jsou v materiálu uvedeny jiné koncepty a postupy, které mohou vést k moudrým řešením v dynamicky inovativní České republice. Je třeba ocenit, že všechny ústřední orgány státní správy, které mají bližší spolupráci s obcemi a kraji, usilují o usnadnění činnosti lidí na radnicích. Přehled alespoň nejvýznamnějších z nich v tomto dokumentu může být proto rovněž užitečný (viz kapitola Na cestě ke SMART Česku podle metodik státní správy).

Strategie SMART Česko byla připravena za výrazné podpory volených představitelů obcí a pracovníků radnic v rámci tří kol fokusových skupin. Na základě obdržených znalostí ze zkušeností a doporučení účastníků byla zpracována „Rukověť starosty“ (viz samostatná kapitola Rukověť starosty), zdánlivě jednoduché a málo sofistikované doporučení, „jak na to“. Rukověť určitě mohou využít ti, kterým by dle principů systémového inženýrství zpracovaná aktualizovaná Metodika Smart City MMR byla příliš složitě strukturovaným postupem.

V každé obci, městě nebo regionu bude jinak vnímána naléhavost řešení místních problémů. Nicméně existuje určité množství potřeb, které by měly být naplňovány jako minimální standard pro každé místo, ve kterém lidé žijí a kterými by se tedy radnice měla zabývat. Z poznatků, získaných v průběhu zpracování projektu, byl vytvořen přehled, který je uveden v kapitole Příspěvek SMART v obcích a městech k řešení největších současných výzev.

K měření dosažení cílů, resp. pokroku v dosažení cílů SMART Česka je třeba vybrat vhodné indikátory. Studium strategií měst a obcí v rámci analytické části projektu ukázalo, jak rozdílné a různě podrobné jsou místní indikátory, a to jak indikátory vyjádřitelné číselně, na základě měření, tak indikátory popisující slovně změnu stavu (jen ze strategií 33 studovaných měst a obcí bylo zpracováno více než 120 stránek položek indikátorů v zastřešujících a dílčích koncepcích měst a obcí) . Pro základní hodnocení realizace konceptu SMART Česko na místní úrovni se v dokumentu doporučuje použít pět základních indikátorů pro každý strategický cíl (viz kapitola Typové indikátory a zpětná vazba). Indikátory pro úspěšnost SMART Česka, jako politiky SMO ČR, budou nastaveny jako součást komunikace SMO ČR se členy a na základě jejich přihlášení se k uvedenému konceptu. Poučením pro zpracovatele mohou být rovněž postupy hodnocení, které jsou používány při stanovení úrovně kvality MA21 (viz kapitola Zpětná vazba - evidence based ve vztahu k MA21). Tyto postupy patří k nejpropracovanějším v České republice.

Nejčastější způsoby financování, které dnes obce používají, jsou dotace z národních zdrojů a z evropských strukturálních a investičních fondů. Existuje však řada dalších možností, které mají rovněž další efekty, zejména větší zainteresovanost občanů na řešení problémů obcí a měst, ve kterých žijí. Pokud má radnice dobře využít veřejné zdroje, musí při vydávání prostředků postupovat s péčí řádného hospodáře, většinou s využitím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je však poměrně nešťastný způsob, který se v České republice rozšířil, totiž soutěžit „na cenu“. Evropské směrnice a na ně postavený zákon umožňují řadu postupů. Bylo by velmi vhodné se jich neobávat a využívat je. Vzhledem k rozsahu samostatné přílohy o financování a veřejných zakázkách je v tomto dokumentu pouze krátké shrnutí (viz kapitola Jak tvořit akční plán a jak financovat projekty).

Příklady dobré praxe mohou hledat zpracovatelé SMART konceptů také u obcí a měst, které byly vyhodnoceny jako nejlepší v různých soutěžích, pořádaných veřejnou správou nebo i dalšími subjekty, často nejen na národní úrovni, ale v několika kolech, napřed v rámci krajů, následně celorepublikově. Základní přehled je uveden v kapitole Co je měřítkem úspěšnosti.

O své přístupy k chytrým a moudrým řešením byli ochotni se podělit starostky a starostové z různě velkých obcí a měst a rovněž odborníci z mnoha oborů. I tyto příklady mohou být inspirací (viz příloha tohoto dokumentu Eseje).