Financování

Financování - logo
Inteligentní město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Aby k tomu mohlo dojít, bude nutné využít různé finanční zdroje, které pomohou takovéto technologie městům použít. Vždy bude záležet na možnostech daného města využít vlastní zdroje k jejich financování ať už ze 100% nebo v jiném poměru (např. evropské fondy, národní či mezinárodní dotační programy, jiné dotační programy apod.), případně využít soukromé zdroje (půjčky, leasing, sponzorské příspěvky, crowdfunding, Public-Private Partnership, apod.). Cílem projektu je nalézt vhodné způsoby financování takovýchto řešení.

Naši odborníci

Petr Jirman

člen správní rady nestátní neziskové organizace ISFOR z.ú.


Petr Jirman je zakládajícím členem nestátní neziskové organizace ISFOR z.ú. V letech 2005-2012 působil na Ministerstvu životního prostředí v odboru fondů EU, kde měl na starosti koordinaci velkých investičních projektů v oblasti životního prostředí financované z ISFA/Fondu soudržnosti 2004 - 2006 a Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013. Zároveň spolupracoval na přípravě a vyjednávání Operačních programů Životní prostředí 2007 - 2013 a 2014 - 2020. V letech 2013 - 2014 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, na kterém řídil přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V letech 2014 - 2017 působil v Technologické agentuře jako vedoucí projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, jež byl nástrojem pro zajištění rozvojových aktivit Technologické agentury ČR, jimiž došlo k analýze, systemizaci a metodickému uchopení zkušeností, při plnění povinností daných zákonem. V roce 2017 působil jako vedoucí odboru projektové kanceláře ve Středočeském inovačním centru. V rámci něho byl zodpovědný za přípravu a realizaci projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Interreg Danube Programme, Interreg Central Europe a Visegrad fund (Hodnocení vybraných měst V4 v oblasti Smart City). V roce 2017 rovněž spolupracoval na aktualizaci programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 - 2024. V roli konzultanta pomáhá s hledáním vhodných finančních prostředků pro financování chytrých řešení.