Sociální služby a zdravotnictví

Sociální služby a zdravotnictví - logo
Oblast zdravotní a sociální péče je doposud v konceptu Smart City opomíjena. Z pohledu samotného zdravotnictví a sociálních služeb jsou evidentní objektivní změny, jako je rychlé stárnutí populace a prodlužování věku obyvatel, což vytváří enormní tlak na finanční, materiálové a lidské zdroje poskytovatelů těchto služeb. Zároveň je v této sféře evidentní nedostatek komunikace a spolupráce mezi aktéry systému sociální a zdravotnické péče, a z toho také plynoucí neexistence jednotné, sdílené strategie v oblasti péče o člověka. Vzhledem k rozdělení agendy zdravotně - sociálního/sociálně – zdravotního pomezí mezi resorty nelze očekávat přístup „shora“ a důsledky tohoto rozdělení tak dopadají právě na regiony, města a obce. Východiskem z této situace je tak komplexní přístup měst a obcí se zahrnutím prvků prvků e-health, asistivních technologií a společenských inovací.

Naši odborníci

Ing. et. Ing. Ladislav Mlčák

regionální zástupce TA ČR


Ladislav Mlčák aktuálně působí jako regionální zástupce v Technologické agentuře České republiky. Aktivně se zabývá oblastí zdravotnicko–sociálního pomezí, prosazováním integrace v současných systémech zdravotní a sociální péče či komponenty domácí péče ve vlastním sociálním prostředí klienta, jako je telemedicína, asistivní technologie a společenské inovace. Při hledání komplexních řešení problematiky stárnutí se věnuje propojování výzkumné sféry s veřejným a soukromým sektorem. V rámci působení na Středočeském inovačním centru byl developerem inovační platformy Social Life Science s cílem posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče, v čemž nadále pokračuje v rámci dílčích projektů.