Koncepce

„Inteligentní město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení. Koncept SC je programovou změnou vedenou politickou reprezentací města a je postupným procesem nikoliv stavem. Oproti běžnému plánování a provozu městských agend Smart City přináší zjednodušení procesu zapojení odborné i široké veřejnosti pomocí elektronických nástrojů (např. komunikační platformy či sociální sítě). Poskytuje možnost, aby strategie města nebyly tvořeny pouze odborně zdatným dodavatelem ve spolupráci s daným odborem města, ale pracovními skupinami sestavenými z odborníků z různých institucí, lokálních podnikatelů a zájmových spolků, které město efektivně koordinuje za použití elektronických médií. Výsledné strategie lze následně předložit k připomínkám na elektronických veřejných fórech a poté diskutovat s veřejností na otevřených setkáních, aby zavedení jejich finální podoby bylo občany majoritně přijato a zároveň, aby se do nich promítlo maximum myšlenek a nápadů. Takový postup předjímá i uvážlivé investice do nových technologií, které tyto nové programy podpoří, což má dopad na investiční, ale především na provozní náklady s technologiemi spojené. Inteligentní město nenastane pouze průnikem odvětví dopravy, energetiky a ICT. Samotné město, se svými omezenými kompetencemi a rozpočtem, z principu nedokáže naplnit vysoká očekávání EU; toho lze dosáhnout jen přesvědčením podnikatelské obce a občanů, aby své plánované investice podpořili smart řešeními. Proto město v SC konceptu programově plní roli iniciátora, organizátora a testovacího prostředí, aby vzbudilo důvěru investorů (občanů či komerčních subjektů) jak ve své programy (např. energetických úspor), tak i odzkoušené smart technologie. Projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City má za cíl představitelům měst a obcí přinést popis chytrých služeb, které mohou být pro město/obec dané velikostní kategorie a s ohledem jeho funkci v území přínosné. Je potom na vedení obce, zda se rozhodne danou chytrou službu v obci zavést, samozřejmě po zhodnocení místních podmínek a možných synergických efektů. Zdroj: Metodika Konceptu inteligentních měst, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015, upraveno.“

Zajímavosti z pracovního setkání

ze dne 16. 5. 2019 na téma "Koncept SMART City"
  • Smart city koncepce musí být u větších měst robusní, musí zastřešovat strategii rozvoje města, potom má stabilní životnost.
  • Když má město brand, tak ho veřejnost vnímá. Brand nemá být umělý.
  • Je nutný přenos informací z jedné politické garnitury (předchozího rozhodnutí) na druhé období .
  • Při realizaci SMART řešení u menších obcí je třeba komunikovat se zájmovými (volnočasovými) skupinami (např. žena s kočárkem vnímá jiné věci než svobodný muži - oslovení žen z hlediska pohledu na svět, …).
  • Pro vnímání situace ve městě se osvědčila pocitová mapa – lidi mají možnost do mapového prostředí vepsat své názory do lokality, kterou chtějí řešit – bezpečnost, trávení volného času.
  • Školství se učí o smart technologií.
  • Školská soustava (2. stupeň základní a střední školy) by měla již zachytit nové trendy průmysl 40, IOT (internet objective technology), smart technologie, …
  • „Neptejte se, co vaše země může udělat pro vás, ale ptejte se, co vy můžete udělat pro svou zemi.“ (John Fitzgerald Kennedy) – SMART City není jen věcí zástupců města, ale i občanů - důležitá je proaktivnost.

Členové pracovní skupiny

Pracovní skupina - SMART koncepce

Naši odborníci

Mgr. Viktor Jaroš

projektový manažer, metodik Absolvent MU v Brně, obor regionální rozvoj


Viktor Jaroš pracoval na vedoucích pozicích na Úřadě Regionální rady Jihovýchod, na krajském úřadě JMK a věnoval se i územnímu plánování. Zkušenosti s EU projekty. Jeho úkolem v NCEÚ je sledovat strategické dokumenty z oblasti energetiky na EU i národní úrovni, připravovat statistiku, stanoviska a metodické podklady.

Rut Bízková

hlavní řešitelka projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti SMART City


Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. V současnosti vede projekt Smart city Svazu měst a obcí ČR, předtím byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti.