10 priorit pro efektivní realizaci konceptu SMART City v ČR

SMART ČESKO
Seminář k implementační části projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City
17. 10. 2019
Smart Regions Conference 3.0: Transformation through Smart Specialisation
Smart Regions Conference 3.0: Transformation through Smart Specialisation
9. 11. 2019
 
SMART Česko - Dolní uvozovky

1. Propojení informačních toků

Relevantnost obsahu s vazbou na SMART City (SC):
a. Online platforma, metodické postupy (např. detailní popis „soutěžního dialogu“ dle zákona o veřejných zakázkách v praxi), dobré praxe a příklady, dotační tituly, přizpůsobení informací uživatelům – user customization, chatboti a hotline.
b. Edukativní akce ve formě konferencí či workshopů (dobře cílených a jasně daných tematicky, aby neodradily posluchače a účastníky a naopak pomohly).
c. Zajištění oběhu informací, znalostí a zkušeností (knowledge management), negenerovat jen vlastní vstupy, ale lze vymyslet i systém incentiv, aby ty vstupy dávali i ostatní do toho systému (alá princip facebook – aktivní HUB pro výměnu informací v obou směrech mezi všemi aktéry).
SMART Česko - Dolní uvozovky

2. Vnitřní audit s cílem vytvořit racionální top-down designOd centrální po lokální úroveň: stát-kraje-obce) veřejné správy a jejích institucí a nástrojů s ohledem na pozitivní rozvoj SC v ČR.
Propojení do území lze nastavit efektivně skrze DSO a MAS (organizace sdružující obce v území, které obvykle disponují jedním či více manažery na plný úvazek a kteří mají kompetence, prostor a schopnosti zvládnout animaci v území pro starosty ve svazku - mohou to být případně ti inovační brokeři).
SMART Česko - Dolní uvozovky

3. Narovnání „pojmologie“Tj. definování pojmů, SMART Cities, SMART Governance apod.
a. Rozlišení SMART Cities a SMART Villages (viz user customization).
b. Nutnost promítnutí definovaných pojmů do relevantních strategických a dalších dokumentů (viz např. bod 4).
SMART Česko - Dolní uvozovky

4. Lepší koordinace na centrální úrovnirelevantních orgánů s ohledem na uplatňování SC (MMR – SRR21+ a samotná Strategie / Akční plán pro SC; MV – veřejná správa a samospráva a jejich regionální rozměr; MPO – RIS3) a propojování s dalšími klíčovými strategickými dokumenty (např. program Digitální Česko, Inovační strategie ČR 2019-2030 a dalšími).
SMART Česko - Dolní uvozovky

5. Inovační partnerství

Firmy, univerzity s kraji, obcemi a státem.
Klíčová je spolupráce s výzkumným prostředím, které u nás reprezentují univerzity a výzkum, ale to propojení musí být intenzivní, relevantní a smysluplné, tj. propojení tematické a hlavně podpořené relevantními zdroji (TAČR), dnes velmi nahodilé a nesystematické. Inovace nemá primárně vymýšlet manažer/řídící pracovník, ale výzkumník (nabídka-poptávka), lokalizace. V zahraniční (USA, Portugalsko apod.) je celkem běžné, že přímo nositelem či součástí konsorcia pro rozvoj regionu, oblasti či metropole bývá univerzita. Univerzita tak není pouhým pasivním účastníkem tak, jak to bývá v lepších případech u nás, ale aktivním aktérem nebo někdy i dokonce určujícím hráčem.
SMART Česko - Dolní uvozovky

6. Vyprofilování dotačních titulů pro SCNebo případně také implementace bonifikací pro SC řešení do stávajících titulů (problematické), také vhodné oddělení žadatelů (asi nebude jeden dotační titul pro velké podniky a pro malé podnikatele, kteří ale mohou být start-upem v regionu, což je taky potřeba)
SMART Česko - Dolní uvozovky

7. Efektivnější práce s daty
Příklad data portál Brno.
SMART Česko - Dolní uvozovky

8. Stanovení standarduPro vstup do řešení SC (města by si měla vyřešit základní nedostatky a problémy a pak až přistupovat k SC, SC je nadstavba), legislativa s ohledem na rozvoj SC (bariéry, pravidla, incentivy, podmínky apod.).
SMART Česko - Dolní uvozovky

9. Získávání politické podpory edukací stake-holderů
Iniciativa vysvětlování proč to chceme a co nám to může přinést.
SMART Česko - Dolní uvozovky

10. Využívání evidence-based a accountability principůUkazovat transparentnost výsledků zavádění SC principů a následná „pozitivní“ medializace) při nastavování a realizaci SC řešení. Pokud jsou za konkrétními řešeními vidět konkrétní data dopadů, úspor, přínosů a nejde pouze o aklamativní a předpokládané údaje, ale o tvrdá data, pak je větší podpora pro uplatnitelnost a rozvoj těchto řešení ze strany politiků, občanů apod.
 

Podrobnosti vzniku


Materiál vznikl v návaznosti na výstupy projektu ÚV ČR realizovaného přes TA ČR Mendelovou univerzitou ve druhé polovině roku 2018 s názvem “MT13 - Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu SMART City a SMART Region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření”. Výstupy projektu pak byly debatovány a upravovány výše uvedenou skupinou autorů do této konečné podoby, která dává přehled 11 nejdůležitějších bodů, které je nutno řešit, aby došlo k co nejlepšímu zavádění funkčního konceptu SMART City v ČR.

Autoři


Libor Grega (MENDELU), Stanislav Volčík (ÚV ČR), Eva Bernardová (ÚV ČR), Filip Hrůza (ÚV ČR), Jakub Cach (SMO ČR), Marie Zezulková (SMO ČR, NCEU), Radka Vladyková (SMO ČR), Daniel Minařík (Magistrát města Ostrava), Gustav Charouzek (SMS ČR), Radim Sršeň (SMS ČR), Benedikt Kotmel (Operátor ICT), Vladimír Zadina (Operátor ICT, město Písek), Michael Kraus (Operátor ICT), Zíta Kučerová (Královehradecký kraj – CIRI), Jiří Marek (Magistrát města Brna), Stanislav Štumpf (NS MAS) a Miroslav Oliva (NS MAS).
Michal Kamenčák
Michal Kamenčák
Expert na komunikaci s cílovou skupinou

Comments are closed.