Financování

Financování - logo
Inteligentní město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Aby k tomu mohlo dojít, bude nutné využít různé finanční zdroje, které pomohou takovéto technologie městům použít. Vždy bude záležet na možnostech daného města využít vlastní zdroje k jejich financování ať už ze 100% nebo v jiném poměru (např. evropské fondy, národní či mezinárodní dotační programy, jiné dotační programy apod.), případně využít soukromé zdroje (půjčky, leasing, sponzorské příspěvky, crowdfunding, Public-Private Partnership, apod.). Cílem projektu je nalézt vhodné způsoby financování takovýchto řešení.

Naši odborníci

Rut Bízková

hlavní řešitelka projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti SMART city


Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. V současnosti vede projekt Smart city Svazu měst a obcí ČR, předtím byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti.

Petr Jirman

člen správní rady nestátní neziskové organizace ISFOR z.ú.


Petr Jirman je zakládajícím členem nestátní neziskové organizace ISFOR z.ú. V letech 2005-2012 působil na Ministerstvu životního prostředí v odboru fondů EU, kde měl na starosti koordinaci velkých investičních projektů v oblasti životního prostředí financované z ISFA/Fondu soudržnosti 2004 - 2006 a Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013. Zároveň spolupracoval na přípravě a vyjednávání Operačních programů Životní prostředí 2007 - 2013 a 2014 - 2020. V letech 2013 - 2014 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, na kterém řídil přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V letech 2014 - 2017 působil v Technologické agentuře jako vedoucí projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, jež byl nástrojem pro zajištění rozvojových aktivit Technologické agentury ČR, jimiž došlo k analýze, systemizaci a metodickému uchopení zkušeností, při plnění povinností daných zákonem. V roce 2017 působil jako vedoucí odboru projektové kanceláře ve Středočeském inovačním centru. V rámci něho byl zodpovědný za přípravu a realizaci projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Interreg Danube Programme, Interreg Central Europe a Visegrad fund (Hodnocení vybraných měst V4 v oblasti Smart City). V roce 2017 rovněž spolupracoval na aktualizaci programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 - 2024. V roli konzultanta pomáhá s hledáním vhodných finančních prostředků pro financování chytrých řešení.
 

Zajímavosti z pracovního setkání

ze dne 11. 6. 2019 ohledně problematiky "Financování"
  • V Česku máme zcela unikátní systém informací o hospodaření obcí, tzv. MONITOR (monitor.statnipokladna.cz). Jsou tam informace i o té nejmenší obci v ČR – k zajímavostem patří např. aktiva na jednoho obyvatele. Vede Modrava se 7,15 mil. Kč/obyv. v roce 2018, pak Malé Březno 2,058 mil. Kč/obyv., Horní Paseka 1,826 mil. Kč/obyv. … Pokud chtějí mít zastupitelé úplný přehled o financích, tzv. „až na fakturu“, pak mohou využít aplikaci CITYVIZOR cityvizor.cz), která byla zpracována za účasti Ministerstva financí.
  • Stav financí bývá největším problémem nového starosty, když přijde na radnici - Ministerstvo financí se snaží pomoci a vytvořilo „rukověť“, stručný návod, na co si dát pozor – nazývá se Řízení rizik spojených s hospodařením obce (viz https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2018/metodicky-pokyn-chj-c-7--rizeni-rizik-sp-33155).
  • Na druhé straně je velká věc, když starosta najde na radnici zkušené profesionály, kteří ovládají finance dokonale, takže např. Olomouc může zvládnout i to, že splácí půjčku EIB a vše je postaveno na každoročně prováděném ratingu města. Velmi zajímavé zkušenosti z řízení dluhu jsme slyšeli právě na tété pracovní skupině k financování.

Členové pracovní skupiny

Pracovní skupina - Financování