Sociální služby a zdravotnictví

Sociální služby a zdravotnictví - logo
Oblast zdravotní a sociální péče je doposud v konceptu Smart City opomíjena. Z pohledu samotného zdravotnictví a sociálních služeb jsou evidentní objektivní změny, jako je rychlé stárnutí populace a prodlužování věku obyvatel, což vytváří enormní tlak na finanční, materiálové a lidské zdroje poskytovatelů těchto služeb. Zároveň je v této sféře evidentní nedostatek komunikace a spolupráce mezi aktéry systému sociální a zdravotnické péče, a z toho také plynoucí neexistence jednotné, sdílené strategie v oblasti péče o člověka. Vzhledem k rozdělení agendy zdravotně - sociálního/sociálně – zdravotního pomezí mezi resorty nelze očekávat přístup „shora“ a důsledky tohoto rozdělení tak dopadají právě na regiony, města a obce. Východiskem z této situace je tak komplexní přístup měst a obcí se zahrnutím prvků prvků e-health, asistivních technologií a společenských inovací.

Naši odborníci

Ing. et. Ing. Ladislav Mlčák

regionální zástupce TA ČR


Ladislav Mlčák aktuálně působí jako regionální zástupce v Technologické agentuře České republiky. Aktivně se zabývá oblastí zdravotnicko–sociálního pomezí, prosazováním integrace v současných systémech zdravotní a sociální péče či komponenty domácí péče ve vlastním sociálním prostředí klienta, jako je telemedicína, asistivní technologie a společenské inovace. Při hledání komplexních řešení problematiky stárnutí se věnuje propojování výzkumné sféry s veřejným a soukromým sektorem. V rámci působení na Středočeském inovačním centru byl developerem inovační platformy Social Life Science s cílem posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče, v čemž nadále pokračuje v rámci dílčích projektů.

Zajímavosti z pracovního setkání

ze dne 23. 5. 2019
  • Uplatnění strategie „shora“ je možná pouze při aktivitě „zdola“ – strategie shora musí musí být napsána, aby lidé „zdola“ mohli zkusit nová řešení a demonstrovat úspěšné příklady.
  • Integrovaná péče přináší nové paradigma, ve kterém se staráme o člověka, aby byl zdravý, zůstal doma a mohl být v interakci s blízkými a lidmi v místní komunitě.
  • Hledání „měkkých cest“ – neustále se mluví o nedostatku personálů a peněz, o lidi však lze pečovat v jejich domácím prostředí za pomocí asistivních technologií a společenských inovací.
  • Snižování dostupnosti péče - pokud municipalita zjistí, že nemá dostatek zdravotní péče, může vytvořit příležitost pro nového lékaře, který by dostal jako podmínku vytvoření sociálně - zdravotní péče.
  • Vysoká potřeba pilotních projektů v sociálních zařízeních – nutné vyzkoušet a demonstrovat tam, kde jsou ochotni přijmou odpovědnost, rutinu by měla dělat technologie.
  • Cílem technologií není nahrazení lidské péče, ale zvýšení její účinnosti a uvolnění prostoru pro samotnou péči zdravotních či sociálních pracovníků.

Členové pracovní skupiny

Pracovní skupina - Sociální služby a zdravotnictví