Doprava a mobilita

Doprava a mobilita - logo
Role dopravy a mobility ve Smart City je zcela klíčová. Rozvoj dopravy vždy souvisel s rozvojem měst a do budoucna tomu nebude jinak. V rámci trvale udržitelného rozvoje a dopadů na životní prostředí je nezbytné dopravu a problémy s ní spjaté chápat a řešit komplexně a dlouhodobě. V rámci kvalitního strategického plánování (územního plánování), kde je snaha o zohlednění nových přístupů (mezi něž by měl patřit i pohled "Smart City") je snahou navýšení kvality života, komfortu a bezpečí. V dopravě lze těchto složek dosáhnout skrze zajištění kvalitního propojení území, atraktivní veřejné hromadné dopravy a dopravních systémů, zajištění kvalitních podmínek pro rezidenty v zatížených oblastech, podporu bezpečnosti dopravy (s důrazem na základní pilíře: uživatel-vozidlo-infrastruktura), všeobecnou osvětu společnosti (ohledně nových možností, zásad bezpečnosti, ...), podporu nemotorové dopravy a dalších nástrojů. Kromě odborného pohledu, výzkumu a vývoje nových technologií a moderních přístupů je však nezbytná participace nejen odborné, ale také široké veřejnosti. Nelze opomenout, že Smart City (ať už v ohledu na dopravu, či jakoukoliv jinou oblast) je záležitostí zaměřovanou na člověka. Ten, resp. uživatel, je recipient a zásadní faktor, který musí být nejen zohledněn, ale především dostatečně zapojen. Jedním ze základních kroků je v tomto ohledu spolupráce s municipalitami všech velikostí za účelem vyzkoušení pilotních projektů a ověření dlouhodobě ověřené dobré praxe. Jedině skrze tuto zmiňovanou spolupráci je možné přispět k dlouhodobému trvale udržitelnému rozvoji, který bude mít za následek hmatatelné zvýšení kvality života a komfortu obecně. Cílem Smart City je propojení dílčích aktivit pro skutečně ucelenou podporu ve všech oblastech, nejen v dopravě.

Naši odborníci

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů


Josef Kocourek se v rámci své činnosti zabývá zejména analýzou vlivu stavebních opatření na bezpečnost silničního provozu, v posledním období se zaměřením na projekty Smart Cities. Konkrétně se věnuje problematice zklidňování dopravy zejména ve městech a obcích, včetně bezpečného návrhu křižovatek, rozvoji a projektování zařízení a komunikací pro pěší provoz a cyklistickou dopravu. Dlouhodobě se věnuje výzkumu sledování dopravních konfliktů. Aktuálně působí na ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.

Ing. Roman Dostál

ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů - výzkum


Roman Dostál se specializuje na městskou dopravu, bezpečnost v dopravě a dopravu ve Smart City. Soustředí se na projekty související s uvedeným zaměřením – koncepce mobility, plány udržitelné městské mobility, dopravní studie a bezpečnostní inspekce. V současnosti se věnuje výzkumu využití dat mobilních operátorů v kombinaci s dalšími Velkými daty za účelem modelování dopravy a následného využití těchto modelů.
 

Zajímavosti z pracovního setkání

ze dne 13. 6. 2019 ve věci "Dopravy a mobility"
  • Komunikace se státem je v mnoha ohledech problematická, resp. nedostačující. Metodické přístupy jsou vhodnou formou nastavení struktury, o kterou je možné se opřít, ale propojení město-stát musí být hlubší.
  • V zahraničí je stále častější cestou plán udržitelné mobility na regionální úrovni - zahrne tak i menší obce. Stojí za zvážení, zda by se ČR neměla podobnou cestou rovněž vydat.
  • Plán udržitelné městské mobility, jakožto poměrně moderní záležitost, přináší flexibilnost ve srovnání se "zastaralými" generely dopravy. Nicméně je nezbytné tuto flexibilitu zachovat a dále rozvíjet.
  • PUMM by neměl města omezovat, měl by poskytovat možnosti a odpovědi jak řešit mobilitu.
  • Územní plánování v dnešní době v zásadě v mnoha ohledech závisí na kvalitním zpracování Plánu udržitelné městské mobility. Měl by se na tuto skutečnost brát ohled při aktualizacích jednotlivých územních plánů.
  • Byla zaznamenána zvyšující se potřeba po chytré regulaci dopravy – jako nástroji chytré mobility
  • Zásadní je podpora bezmotorové dopravy jako řešení části zbytné dopravy.
  • Komunikace s veřejností a její zapojení je v dopravě novou záležitostí, je to však záležitost naprosto nezbytná. Vždy musí být nastavena adekvátní úroveň zapojení veřejnosti do dopravního plánování.
  • Samotné Smart City jen částečně pokrývá záležitosti, které je nezbytné v rámci dopravního a územního plánování řešit. Nesmí se ze společnosti a vedení města vytratit tzv. „zdravý selský rozum“.
Pracovní skupina - Doprava a mobilita