Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie - logo
Informační a komunikační technologie (ICT) patří mezi hlavní funkční a stavební nástroje konceptu Smart City (SC), které se průřezově dotýkají všech komponentů inteligentní obce a města. Zavedení ICT výrazně napomáhá především otevřeně a transparentně spravovat město i obec. ICT jsou také významným aktivním prvkem strategií města a všech strategií souvisejících s budováním konceptu SC. Jsou nedílnou součástí realizace navržených strategií (stavebními prvky), ale také jsou hlavním nástrojem, který. ovlivňuje obsah i strukturu navrhovaných strategií (přináší nové pohledy, nové možnosti, nové přístupy, bourá staré metody…). ICT poskytují účinné nástroje pro vytváření služeb, podporujících oboustrannou komunikaci města s občanem. Výraznou úlohu mají ICT v infrastruktuře města a obce. Umožňují sdílení stávajících společných infrastruktur (technologie, přenosové sítě, komunikační kanály, datová úložiště, digitalizace…), propojování nejrozmanitějších heterogenních systémů. Charakteristickým rysem ICT je otevřenost jak samotných vytvářených řešení tak všech zpracovávaných a publikovaných výstupů. Bez kvalitní strategie nasazení ICT nelze realizovat kvalitní a efektivní výstupy SC.

Naši odborníci

Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

odborný garant a člen vědecké rady na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity


Jaroslav Zelený strávil 44 let svého života jako specialista, výzkumný pracovník a manager v oblasti IT (Výzkumný ústav matematických strojů, IBM ČR). Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity spoluzakládal nový studijní obor Service Science, který je založen na přístupu k IT jako službám a má multidisciplinární charakter. Na FI MU působí jako odborný garant tohoto oboru a člen vědecké rady. S ICT unií spolupracuje v oblasti jejích aktivit ve vzdělávání. Mezi jeho aktuální zájmy patří úloha Smart City jako služby a uplatnění IT jako dominantního prvku v projektech Smart City.

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

vedoucí laboratoře servisních systémů, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně


Leonard Walletzký pracuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně od roku 2011. Zabývá se především Teorií služeb (Service Science) a její uplatnění v oblasti informačních technologií. Dále je odborníkem v problematice marketingu služeb a řízení - vše v kombinaci s ICT. Od roku 2013 vede Laboratoř servisních systémů, v rámci které se mimo jiné zaměřuje na analýzu SMART City a designu služeb. Publikoval články o koncepci SMART City a vedl již několik prací týkající se aplikace služeb ICT v rámci SMART City.
 

Zajímavosti z pracovního setkání

ze dne 28. 5. 2019
  • Základním problémem útvarů ICT není řešení konkrétních technických problémů, ale okolnosti, za jakých musí řešit svou činnost. Hlavní potíží je, že v reálu řeší více požadavky státní správy než samospráv. Při řešení konkrétních aktivit jsou problémem časté legislativní změny, nedostatečná koordinace ze strany státu pro výkon agend v zájmu státu. Při řešení konkrétních aktivit komplikují práci časté legislativní změny, nedostatečná koordinace ze strany státu pro výkon agend v zájmu státu. Dlouhodobým problémem je personální poddimenzování útvarů ICT, finanční ohodnocení jejich pracovníků a tím nedostatek kvalitních a dlouhodobě zaměstnaných odborníků. Přítomní zástupci měst a obcí v diskusi potvrdili, že v rámci svých možností v souladu se samosprávou řeší navzdory existujícím problémům úspěšně především krátkodobé cíle, podle nastavené priority.
  • Malé obce musí řešit řadu administrativních akcí vyžadovaných státem a starostům nezbývá čas na znalost řady podstatných věcí, jako jsou registry, Smart Village, informační technologie, nutnost nasazení vysokorychlostního internetu. Při řešení svých problémů podléhají tlaku firem, které jim nabízejí svá řešení a obce nemají potřebné znalosti pro jejich vyhodnocení. To se týká také optimálního nasazení ICT. Zde jsou dva směry řešení –získat podporu ze strany kraje a státu nebo obce ve spolupráci si snaží pomoci samy. To se týká jak zavádění vysokorychlostního internetu, řešení problémů s dodavateli, uplatnění chytrých řešení v konkrétních podmínkách obce. Zde všude hraje ICT podpůrnou roli.
  • Vysokorychlostní internet je nutnou podmínkou pro další rozvoj měst i obcí. Existují dvě cesty k jeho nasazení, jednak pronájem od operátorů a vlastní síť. I když první řešení se na první pohled jeví jako jednodušší a v první chvíli i levnější, do budoucna není výhodné. Nasazení sítě se bude neustále rozšiřovat a více využívat a uživatel bude plně v područí dodavatele. Proto jsou perspektivně doporučeny a uplatněny kroky pro zabezpečení vlastní sítě prostřednictvím zabudování chrániček kabelů do všech prováděných výkopů. Novela zákona 416/2009 Sb. je v PSP a měla by podstatně usnadnit potřebnou „přípoložku ̈, Další možnosti nabízí zákon 194. MPO sdělilo, že druhá výzva na rychlý internet povede k snadnému využití.
Pracovní skupina - Informační a komunikační technologie