Vzdělávání a školství

Vzdělávání a školství - logo
SMART EDUCATION je většinou definováno jako nový model vzdělávání přizpůsobený generaci tzv. „digitálních domorodců". Je klíčovou složkou inteligentního rozvoje měst a venkova tzv. SMART CITIES / SMART VILLAGES. Ve srovnání s tradičními modely výuky ve třídě, je chytré vzdělávání interaktivní a kolaborativní, s cílem zvýšit aktivní zapojení žáků a studentů. Zahrnuje dílčí oblasti SMART SCHOOL a SMART PEOPLE. Chytré vzdělávání musí být zaměřeno na rozvoj digitálních, jazykových, tvrdých i měkkých kompetencí, invenčního myšlení, efektivní komunikace, týmové práce. Kvalita by měla být vázána na schopnost vzdělávacího systému na místní úrovni flexibilně reagovat na rychle se měnící potřeby trhu práce. Takový přístup je základním předpokladem pro tvorbu pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou ve všech sektorech ekonomiky.

SMART PEOPLE jsou základním stavebním kamenem konceptu chytrých měst, neboť bez účasti lidí a jejich inovativních nápadů by tento systém nebyl úspěšný. Chytří lidé vynikají svými e-dovednostmi a umí pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, dokáží se snadno přizpůsobovat okolnostem. Jsou flexibilní a umí nalézt unikátní řešení, stávají se experty na určitou oblast. Vyznačují se vysokou hodnotou Indexu lidského rozvoje, aktivně se zapojují do rozvoje města a účastní se veřejného života.

SMART SCHOOL zdůrazňuje úlohu technologií integrovaných do učeben. Klíčem k dosažení chytré školy je vybavenost tříd ICT technologiemi, propojení každé školy pomocí vysokorychlostní sítě, rozšíření konektivity mezi vnitřní a vnější částí učeben. Vzdělávání v chytrých školách musí kombinovat výhody sociálního a digitálního učení. Mělo by být spíše vzdělávacím centrem orientovaným na rozvoj dovedností, než vzdělávacím systémem zaměřeným na využití ICT zařízení. Tento přístup se však neobejde bez paralelního zajištění vysoce kvalitního, průběžného profesního rozvoje, učitelů, kteří musí umět s technologiemi pracovat.

V České republice patří koncept SMART vzdělávání k méně častým cílovým oblastem implementace SMART City. Pouze přibližně jedna čtvrtina krajů pracuje s daty v cílových oblastech inovace, vzdělávání a sport. Okresní města s daty v oblasti inovací, vzdělávání a sport nepracují. Cílem tohoto projektu je vytvořit takový podklad, který pomůže samosprávám měst a obcí s realizací těchto složek jako součástí konceptu SMART City.

Naši odborníci

PhDr. Simona Weidnerová, MBA

předsedkyně ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z.s.


Simona Weidnerová je zakládající členkou a předsedkyní Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, z.s. V letech 2004 –2005 participovala v projektu Veřejná prospěšnost, při přípravě nového občanského zákoníku. V letech 2006-2010 působila jako poradce ministryň školství, kde odborně garantovala přípravu reformy finanční pomoci studentům. Je spoluautorkou Bílé knihy terciárního vzdělávání (MŠMT 2009) a Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (MŠMT 2011), spoluautorkou studie Financování vysokých škol jako nástroj budoucí prosperity České republiky (2019), spoluautorkou monografie Nerovnosti ve vzdělávání, od měření k řešení (Slon 2010). Řešitelkou projektu Matematika s chutí (ISEA 2011-2017) a projektu TAČR Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (2014-2019). V roce 2017 byla členkou Inovační platformy Vzdělávání na Středočeském inovačním centru, kde také spolupracovala na aktualizaci programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018-2024. Mezi její výzkumná témata patří problematika lidského kapitálu, nerovnosti v přístupu ke vzdělání, kompetenčních modelů a nerovností na trhu práce. Na tato témata publikuje odborné statě a spolupracuje na analýzách a projektech s obdobným zaměřením.