Vzdělávání a školství

Vzdělávání a školství - logo
SMART EDUCATION je většinou definováno jako nový model vzdělávání přizpůsobený generaci tzv. „digitálních domorodců". Je klíčovou složkou inteligentního rozvoje měst a venkova tzv. SMART CITIES / SMART VILLAGES. Ve srovnání s tradičními modely výuky ve třídě, je chytré vzdělávání interaktivní a kolaborativní, s cílem zvýšit aktivní zapojení žáků a studentů. Zahrnuje dílčí oblasti SMART SCHOOL a SMART PEOPLE. Chytré vzdělávání musí být zaměřeno na rozvoj digitálních, jazykových, tvrdých i měkkých kompetencí, invenčního myšlení, efektivní komunikace, týmové práce. Kvalita by měla být vázána na schopnost vzdělávacího systému na místní úrovni flexibilně reagovat na rychle se měnící potřeby trhu práce. Takový přístup je základním předpokladem pro tvorbu pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou ve všech sektorech ekonomiky.

SMART PEOPLE jsou základním stavebním kamenem konceptu chytrých měst, neboť bez účasti lidí a jejich inovativních nápadů by tento systém nebyl úspěšný. Chytří lidé vynikají svými e-dovednostmi a umí pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, dokáží se snadno přizpůsobovat okolnostem. Jsou flexibilní a umí nalézt unikátní řešení, stávají se experty na určitou oblast. Vyznačují se vysokou hodnotou Indexu lidského rozvoje, aktivně se zapojují do rozvoje města a účastní se veřejného života.

SMART SCHOOL zdůrazňuje úlohu technologií integrovaných do učeben. Klíčem k dosažení chytré školy je vybavenost tříd ICT technologiemi, propojení každé školy pomocí vysokorychlostní sítě, rozšíření konektivity mezi vnitřní a vnější částí učeben. Vzdělávání v chytrých školách musí kombinovat výhody sociálního a digitálního učení. Mělo by být spíše vzdělávacím centrem orientovaným na rozvoj dovedností, než vzdělávacím systémem zaměřeným na využití ICT zařízení. Tento přístup se však neobejde bez paralelního zajištění vysoce kvalitního, průběžného profesního rozvoje, učitelů, kteří musí umět s technologiemi pracovat.

V České republice patří koncept SMART vzdělávání k méně častým cílovým oblastem implementace SMART City. Pouze přibližně jedna čtvrtina krajů pracuje s daty v cílových oblastech inovace, vzdělávání a sport. Okresní města s daty v oblasti inovací, vzdělávání a sport nepracují. Cílem tohoto projektu je vytvořit takový podklad, který pomůže samosprávám měst a obcí s realizací těchto složek jako součástí konceptu SMART City.

Naši odborníci

PhDr. Simona Weidnerová, MBA

předsedkyně ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z.s.


Simona Weidnerová je zakládající členkou a předsedkyní Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, z.s. V letech 2004 –2005 participovala v projektu Veřejná prospěšnost, při přípravě nového občanského zákoníku. V letech 2006-2010 působila jako poradce ministryň školství, kde odborně garantovala přípravu reformy finanční pomoci studentům. Je spoluautorkou Bílé knihy terciárního vzdělávání (MŠMT 2009) a Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (MŠMT 2011), spoluautorkou studie Financování vysokých škol jako nástroj budoucí prosperity České republiky (2019), spoluautorkou monografie Nerovnosti ve vzdělávání, od měření k řešení (Slon 2010). Řešitelkou projektu Matematika s chutí (ISEA 2011-2017) a projektu TAČR Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (2014-2019). V roce 2017 byla členkou Inovační platformy Vzdělávání na Středočeském inovačním centru, kde také spolupracovala na aktualizaci programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018-2024. Mezi její výzkumná témata patří problematika lidského kapitálu, nerovnosti v přístupu ke vzdělání, kompetenčních modelů a nerovností na trhu práce. Na tato témata publikuje odborné statě a spolupracuje na analýzách a projektech s obdobným zaměřením.
 

Zajímavosti z pracovního setkání

Účastnici se dne 20. 5. 2019 shodli na tom, že SMART ČESKO v regionálním školství v holistickém pojetí vytváří:
  • SMART PODMÍNKY PRO PRÁCI ŘEDITELŮ ŠKOL (snižování byrokracie a nadměrného výkaznictví zavedením eGovernmentu na všech úrovních decentralizovaného řízení škol v ČR).
  • SMART PROSTŘEDÍ PRO VÝUKU – dotační výzvy na vybavenost odborných učeben (nejen ICT technologiemi) nesmí být vázány na aktuální počet žáků/velikost škol, ani na krátkodobý efekt, ale na dlouhodobou návratnost multifunkčního využití vybavených učeben pro obec/město/region také v mimoškolním vzdělávání a celoživotním učení obyvatel města/obce/regionu. (V ČR tvoří malotřídní školy zhruba 38 % základních škol. Řada z nich nemá možnost čerpat dotace na potřebné ICT a další vybavení, protože aktuálně nesplňuje podmínky dotačních výzev.)
  • SMART VÝUKA - využívání interaktivních technik výuky, zavádění výuky kybernetiky a robotiky již na ZŠ, rozvoj Center Robotiky na základních i středních školách. Užší spolupráce základních škol se středními školami, univerzitami a zaměstnavateli při podpoře atraktivních oborů v souladu se specializací regionu (tzv. RIS3 strategií).
  • SMART BUDOVY ŠKOL – úsporná opatření nákladů na režijní výdaje škol (zateplení a odvětrání budov škol), kvalitní konektivita pro MŠ, ZŠ zdarma, kvalitní vnitřní datové rozvody, bezpečnostní kamerové systémy, zajištění celého školského prostředí na cloudu, zpracování a vedení dat proti podmínkám GDPR na straně zřizovatele, elektronický zápis do MŠ, elektronický docházkový systém (školy automaticky dostávají informaci se zápisem do elektronické třídní knihy), elektronický systém vyzvedávání dětí ze školní družiny za pomoci čipů (přívěsků na klíče).
  • Takové investice i do malých venkovských škol mohou vést k multifunkčnímu využití budov základních škol, kdy vybavené venkovské školy mohou poskytovat lokálně dostupné prostory pro vzdělávání dospělých. Může tak docházet k přeměně škol v kulturní, společenská a komunitní centra v dané lokalitě, kdy škola získá podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku výuky digitálních dovedností nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní občany. To je pro ČR důležitý koncept SMART vzdělávání, protože v ČR tvoří malotřídní školy zhruba 38 % základních škol.
  • SMART LIDÉ - oproti poměrně vágní připravenosti obyvatel k celoživotnímu učení se konkrétně pojatá připravenost k dalšímu a vysokoškolskému studiu stává hlavním cílem chytrého primárního a sekundárního vzdělávání. Takový SMART přístup je opakem současné logiky utváření platných českých kurikulárních dokumentů, kde nižší stupně vzdělání jsou určující pro stupně vyšší a vyšší stupně se mají nižším přizpůsobit. Smart region proto musí brát v potaz také rozmanitost zřizovatelů škol, nejen těch, které zřizují obce, ale také církevních a soukromých škol a alternativních přístupů ke vzdělávání.
Pracovní skupina - Vzdělávání a školství