SMART Česko: příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe neodmyslitelně souvisí (nejen) s rozvojem obcí a měst. Vhodná technická či technologická řešení a inovativní postupy, které již byly ověřeny v praxi, vedou k dosahování cílů - udržitelného rozvoje - efektivněji, v kratším čase a s menším počtem (nepředvídatelných) problémů.

Příklady dobré praxe uvedené v tomto dokumentu byly sebrány ve spolupráci obcí, měst a regionů celé České republiky v průběhu července až prosince 2019. Municipality a kraje byly oslovovány přímo Svazem měst a obcí České republiky. Respondenti vyplňovali jednotný formulář tak, aby čtenáři nebyla poskytnuta pouze stručná zpráva o jednotlivých aktivitách - zajímavost, ale aby měl možnost zjistit skutečně relevantní informace v případě, že jako představitel obce, města či kraje uvažuje o realizaci podobného řešení, a to včetně personální náročnosti, termínu a délky realizace či právních aspektů. Uvedené příklady dobré praxe obsahují vždy také kontaktní údaje osoby odpovědné za realizaci či správu daného řešení či aktivity - přirozeně s jejím souhlasem, což umožní každému zájemci přímý kontakt.

Uvedené příklady jsou nejen ukázkou dobré praxe, ale často také představením pilotních aktivit, které jednotlivé obce, města či kraje realizují, nebo do kterých jsou zapojeny. Výčet v žádném případě není konečný, ale v tuto chvíli poskytuje základní přehled nejen o nových technických či technologických řešeních a inovativních postupech, ale především představuje obce, města a kraje v České republice, které jsou lídry v těchto aktivitách, chtějí být smart a podělit se o svoje zkušenosti s ostatními - inspirovat.

Shromážděné příklady dobré praxe jsou představeny v pořadí, v jakém byly obdrženy, pro lepší orientaci jsou tematicky děleny do několika kategorií – od tradičních oblastí spojovaných s konceptem Smart City jako je doprava či energetika, až po služby pro společnost a komunitní aktivity, obvykle však zasahují do různých oblastí, mají multidisciplinární charakter. Zvláštní pozornost si zasloužily i příklady dobré praxe z oblasti rozvoje veřejného prostoru, protože chceme-li být SMART Českem, je třeba se zaměřit především na kvalitu života obyvatel, kterou uvedenými řešeními ovlivníme.

Velké poděkování patří všem uvedeným, kteří přispěli ke vzniku tohoto dokumentu, a byli ochotni sdílet zkušenosti ze své obce, města či kraje.