Zveřejňované informace v souladu se čl. 13 GDPR



Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1, Praha 2
128 01 Praha 2
tel.: + 420 950 191 111
e-mail: gdpr@mpsv.cz
ID datové schránky: sc9aavg

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů


Ing. Zdeněk Šindelář
Tel.:+ 420 950 191 111
e-mail: gdpr@mpsv.cz

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování


V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67í ze dne 27 dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/48/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) budou poskytnuté osobní údaje shromažďovány a zpracovány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost, účastníkům projektu. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv a realizaci projektu.

Tento údaje můžou být kontrolovány pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivost o všech kontrolovaných údajích.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu zaměstnanosti oprávněno zpracovávat v této prezenční listině uvedené osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Realizátor projektu (Svaz měst a obcí ČR se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4) podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s GDPR a dalšími právními předpisy.


Právním základem pro zpracování je:


- čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v případě údajů nezbytných pro splnění právní povinnosti, tj. povinnosti vyplývají z právních předpisů a z Evropského sociálního fondu (zejména z Operačního programu Zaměstnanost)

- čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě údajů nezbytných pro splnění smluvních povinností souvisejících s doprovodnými službami, zejména ubytováním, dopravou a stravou.

- čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů, přičemž oprávněný zájem spočívá v informování členů Svazu měst a obcí a veřejnosti o průběhu konání Sněmu Svazu.

-------


Pro získávání osobních údajů a jejich shromažďování používáme i služby Google. Tyto služby mají integrované bezpečnostní funkce, které vaše údaje nepřetržitě chrání. Společnost Google zároveň sbírá statistiky o subjektech údajů, které získává při správě služeb, hlavním důvodem je blokování blokovat bezpečnostních hrozeb, aby vůbec k subjektům údajů nedostaly.


Google používá tyto metody ochrany osobních údajů:



a) Pomocí šifrování se uchovávají data během přenosu v soukromí

b) Bezpečnostní funkce

c) Přístup k osobním údajům je omezen jen na zaměstnance společnosti Google, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro společnost Google mohli zpracovat. Osoby s tímto přístupem jsou smluvně vázány přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

Pro více informací o zpracování osobních údajů lze najít na zásadách ochrany soukromí zde.


Příjemci nebo kategorie příjemců, předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím



Osobní údaje budou předávány příjemcům, tím se rozumí příjemce finanční podpory z programu poskytované dotace. Příjemcem je realizátor projektu, který zajišťuje vzdělávání. V tomto případě jde o Svaz měst a obcí České republiky, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, 234 709 711. Příjemce poté shromažďuje a předává osobní údaje řídícímu orgánu (MPSV) v rozsahu vyžadovaným evropským právem nebo rozhodnutím řídícího orgánu (MPSV).

V průběhu školení budou pořizovány reportážní fotografie, příp. audiovizuální záznamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účastníci sněmu mají právo vznést proti konkrétním fotografiím a záznamům námitky v souladu s čl. 21 GDPR, které budou ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce, vyřízeny.

Osobní údaje zároveň nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.


Doba uchovávání osobních údajů



Osobní údaje uvedené v této prezenční listině budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s právními předpisy Č. Uchovány budou do 31. 12. 2033, po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu Operačního programu Zaměstnanost.

Fotografie a audiovizuální záznamy z uskutečněného sněmu mohou být zveřejněny na webových stránkách a propagačních materiálech Svazu měst a obcí České republiky, tisku, v elektronických médiích i na sociálních sítích (zde ovšem bez označení konkrétních osob; nebude tedy prováděno profilování ani automatizované zpracování).


Poučení o právech



Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti mažeme údaje automaticky sami, nicméně můžete se na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování
Svaz měst a obcí České republiky zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány). Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo vznést námitku
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz